ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετάδοση: Τρ 19:00
Συχνότητα: 95,8 FM
Τηλ. επικοινωνίας: 2313338420 (Studio),
2313338441-42 (Γραμματεία – Κοινό)
E-mail: [email protected]
Διεύθυνση: Αγγελάκη 14,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636