ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετάδοση: Παρ 20:00 – 22:00
Συχνότητα: 95,8FM και 102,0 FM
Τηλ. επικοινωνίας: 2313338420 (Studio),
2313338401,2313338448 (Γραμματεία – Κοινό)
E-mail: mvasileiadou@yahoo.com
Διεύθυνση: Αγγελάκη 14,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636