ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετάδοση: Δευ-Παρ 21:00
Συχνότητα: 95,8 FM
Τηλ. επικοινωνίας: 2313338456 (Studio),
2313338441-42 (Γραμματεία – Κοινό)
E-mail: [email protected]
Διεύθυνση: Αγγελάκη 14,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636